این اثر( بحرطویل ) را من دربهمن ماه 1344 نوشتم که در مجلات  "روشنفکر وسپید وسیاه " به چاپ رسید ... ولی موقعیکه توسط یکی ازدانش آموزان دبیرستان " شاهدخت " تبریزدرجشنی در سالن اجتماعات ودربرابر میهمانان دکلمه شد چند روزی ما را به میهمانی !! "پرسش ها وپاسخ ها" بردند !!!...
طفل یتیم

موجودی نحیف

کودکی ضعیف

پای دیواری

دیوار کاخی

زجر می کشید

ناله می نمود

از گرسنگی

یا که تشنگی

.....

درون آن کاخ

میان آن باغ

آن کاخ زیبا

وان باغ گلها

دروصف رویا

پیر یا جوان

خرد یا کلان

غرق درنعمت

غرق در شادی

غرق در نشاط

غرق درخوشی

میگفتند همه :

آفرین شراب

آفرین مستی

.......

غریو شادی

فریاد مستی

می رسید به گوش

می رسید به گوش

......

بی خبر زکاخ

بی فکر وخیال

درپای دیوار

مینالید زار

......

ناگهان زکاخ

           مردی درفِراخ     (1)

آمد پیش وی

آن طفل یتیم

بردستش غذا

"ماندۀ غذا "

آمد پیش وی

آن طفل یتیم

.....

برداروبخور

بخور وبمیر

این را گفت ورفت

....

اوماند وغذا

" ماندۀ  غذا "

وای ازآن غذا

با بوی گندش

میداد پند ش

ای طفل یتیم

برداروبخور

بخوروبمیر

.....

دستی برغذا

پیش آمد وخواست

بردارد آن را

.....

یارایش نبود

انگشتان وی

آن طفل یتیم

درپناه سوز

در زیر سرما

سرمای بهمن

چون یخ بسته بود

دستش را کشید

ازسوی غذا

مدام درگوشش

پیچید این صدا

ای طفل یتیم

برداروبخور

بخوروبمیر

.....

نه نمیخورم

بگذار بمیرم

ای خدای من

ای خدای من

مادرمن کو ؟

پدرمن کو ؟

آیا نداشتم ؟

محال است محال

باشد که طفلی

بی مادر باشد !

بی پدر باشد !

اکنون آن منم !

من طفل یتیم !

.....

فریادش پیچید درآسمانها

درعمق خاکها

درگور مادر

درقبر پدر

.....

روحش را بداد

نویدی مادر :

فرزندم بیا !

دلبندم بیا !

اینجا بر زیر خاکها !

.....

از سوز وسرما

یارایش نبود ایستد سرپا

همانجا بماند .....

......

غریو شادی

فریاد مستی

می پیچید درکاخ

میرسید به گوش

درپای دیوار

....

اونمی شنید آن نغمه هارا

آن فریاد هارا

......

رفت زین دنیا

بی ترس وپروا

.....

وچون صبح شد

دیدند که طفلی

طفل یتیمی

در پیشش غذا

" ماندۀ غذا "

خفته است آنجا

آیا مرده است ؟

آری مرده است !!

او رفت زین دنیا !!!

اما شما ها !!

ای کاخ نشینان !!

ای باغ نشینان !!

ای فِراخ پوشان !!

ای باده نوشان !!

خوش باشید همه

خوش باشید همه

بی درد او ها !!

بی رنج اوها !!

خوش باشید همه !!!

زندگی همین ؟؟؟؟؟؟؟؟

که طفلی بسپارد

جان زتشنگی ؟

ازگرسنگی ؟

اما شماها

خوش باشید همه ؟؟؟؟؟

................

( 1 ) فِراخ = فِراک = نوعی لباس اشرافی
طبقه بندی: اشعار احتشامی " فارسی " ،

تاریخ : پنجشنبه 14 آذر 1392 | 12:03 ق.ظ | نویسنده : علی اصغر احتشامی راد | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.